Bài hát được viết

Ước mơ của văn bản âm nhạc tượng trưng cho hy vọng của bạn rằng những người khác sẽ chia sẻ cảm xúc của bạn về một vấn đề. Nó cũng có thể là đại diện của hy vọng của bạn mà người khác sẽ giống như một cái gì đó bạn đang tạo ra hoặc rằng họ sẽ cảm thấy tốt về ý tưởng của bạn. Ngoài ra, việc soạn một bài hát có thể phản ánh rằng bạn muốn bày tỏ cảm xúc của mình.