Thư

Nếu bạn có lời bài hát trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy hứa hẹn taunts và cơ hội mới. Bức thư trong một giấc mơ cũng có thể chỉ ra các thông điệp quan trọng là tâm trí cao siêu của bạn đã gửi cho chúng tôi. Bối cảnh của bức thư sẽ cung cấp cho nhiều hơn nữa của các đầu mối về giấc mơ. Hãy chú ý đến những gì đã nói trong thư.