Ngực

An toàn trong một giấc mơ đại diện cho những điều đã được đưa đi. Có lẽ bạn có những phẩm chất có thể được sử dụng như là nguồn lực chính cho tiềm năng của bạn và phát triển. Hãy chắc chắn Hiển thị cho mình nhiều như bạn, nếu không bạn sẽ không đạt được kết quả bạn có thể đạt được.