Nóng chảy

Để xem băng hoặc tuyết trở thành hóa lỏng bằng nhiệt, nó có nghĩa là bạn đang cho phép đi hoặc phát hành những cảm xúc tiêu cực hoặc lạnh mà bạn đã cảm thấy. Bạn đang nóng lên đến một tình huống.