Hướng dẫn

Những ước mơ về các hướng dẫn theo sau tượng trưng cho cảm giác rằng ai đó đang cung cấp cho bạn tất cả các câu trả lời. Nó cũng có thể là đại diện của bạn chấp nhận những lời chỉ trích. Xem phần chủ đề cho các chỉ dẫn cho một cái nhìn sâu hơn cũng theo hướng biểu tượng.