^ Eve, Eva

Nhìn thấy Eve trong giấc mơ có nghĩa là suy nghĩ chậm hoặc hành động chậm. Có lẽ bạn không đủ tự tin. Ngoài ra, nhìn thấy của Eve đại diện từ chối của bạn để chấp nhận câu chuyện kinh thánh này là xác thực và bạn sẽ tìm thấy bất đồng trong vòng tròn xã hội và kinh doanh của bạn. Để ước mơ mà bạn đại diện cho Eve, cảnh báo để cẩn thận khi nói đến những ảnh hưởng giới tính đối diện và hiệu ứng.