Cây feno

Giấc mơ về hay tượng trưng cho một gánh nặng, sự cần cho công việc khó khăn hoặc một cái gì đó đã được thực hiện. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng một tình huống là rất khó chịu, hoặc vô vọng.