Fugitive

Để ước mơ của fugitive, nó chỉ ra những điều bạn đang phải đối mặt và cố gắng để thích ứng.