Jasmine

Để xem hoa nhài được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là tình yêu và bảo vệ. Nó cũng là một dấu hiệu của niềm vui ngắn hạn.