Flashlight

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một đèn pin, nó có thể chỉ ra rằng bạn đang hỏi một số câu hỏi về bản thân bạn. Bạn có thể đang cố gắng để làm sáng tỏ những suy nghĩ sâu sắc nhất của bạn và/hoặc cảm xúc tiềm thức. Nó tượng trưng cho nhận thức đột ngột, sự phân biệt và khả năng để tìm đường của bạn trong một tình huống. Ngoài ra, đèn pin có thể liên quan đến hoạt động tình dục.