Vi phạm

Mơ ước bị xúc phạm, nó đại diện cho sự nhạy cảm của bạn với một tình huống mà bạn có thể không có được thể hiện trong cuộc sống thức dậy của bạn. Mơ ước rằng bạn đang đưa ra vi phạm cho thấy rằng bạn cần phải ý thức nhiều hơn về cảm xúc của người khác. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy phần thuộc linh mâu thuẫn.