Psychiatrist

Nếu bạn thu hẹp lại thấy, sau đó có nghĩa là có một thiếu tự tin. Bạn cũng có thể cảm thấy người ngu si đần độn và nó không phải là thú vị. Có lẽ ai đó làm nhục bạn quá lâu, vì vậy họ bắt đầu suy nghĩ về mình cách tồi tệ nhất. Một ý kiến xấu của mình mang lại trầm cảm và resentments có thể dẫn đến tự tử, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn tìm thấy sự giúp đỡ của người khác. Mặt khác, giấc mơ có thể chỉ ra những ngày tuổi khi bạn còn nhỏ như một đứa trẻ.