Quan liêu

Mơ ước rằng bạn đang đối phó với quan liêu tượng trưng cho sự cần phải liên tục phù hợp hoặc cam kết đạt được mục tiêu. Cảm thấy rằng luôn làm những việc một cách hoặc có sự tuân thủ hoàn hảo là rất quan trọng. Một quy tắc là quy tắc tâm lý. Tiêu cực, quan liêu có thể phản ánh cảm xúc của bạn về cách vô dụng, túng thiếu, hoặc một sự lãng phí mà một cái gì đó là. Bạn không tin tất cả các crap bạn phải đưa lên với để có được một cái gì đó bạn muốn thực hiện. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng một tình huống thiếu bạn một liên lạc cá nhân, hoặc bạn có thể không được nghe như một cá nhân. Ngoài ra, một quan liêu có thể phản ánh các tình huống mà bạn nhận thức được cách stupid nó là để chứng kiến tay trái không bao giờ được nhận thức của tay phải trong một tình huống mà bạn đang gặp phải.