Coward

Nếu bạn hoặc một người hèn nhát trong một giấc mơ, sau đó nó cho thấy cách bỏ qua bạn của bạn là ai.