Phút cuối

Giấc mơ của giờ thứ mười một có nghĩa là thời gian là chạy ra cho bạn. Đây có thể là dấu hiệu thời gian cho dự án của bạn. Bạn đang tiếp cận thời hạn cho một dự án? Ngoài ra, nó chỉ ra một quyết định rằng cần phải được thực hiện ngay lập tức của bạn.