Xuất tinh sớm

Giấc mơ về xuất tinh tượng trưng cho các nhân vật đứt của quyết định. Bạn đã chọn để làm bất cứ điều gì nó là để làm cho một sự lựa chọn, hoặc làm điều gì đó. Để xuất tinh trong tình dục tượng trưng cho nhân vật đứt của sự lựa chọn đó tạo ra một tình hình mới của cuộc sống, thói quen hoặc một tầm nhìn. Để xuất tinh mà không có giới tính tượng trưng cho sự lựa chọn không hiệu quả, hoặc thất vọng. Giấc mơ về một người xuất tinh trên người khác tượng trưng cho sự thất bại liên tục, lời hứa hoặc thất vọng chưa được hoàn thành. Một khía cạnh của tính cách của ông đã tạo ra một vấn đề cho người khác.