Stuttering

Mơ rằng bạn nói lắp, cho thấy không có khả năng của bạn để bày tỏ chính mình rõ ràng hoặc nghe nói. Bạn có thể đang cố gắng để ẩn và ẩn những gì bạn thực sự cảm thấy.