Mass

Ước mơ đi MASS có thể đại diện cho một mong muốn biết rằng bạn không làm bất cứ điều gì sai, hoặc là bạn đang làm cho sự lựa chọn đúng.