Molde

Khi bạn mơ của nấm mốc, như một giấc mơ đại diện cho những điều trong cuộc sống của bạn mà bạn không còn sử dụng. Có lẽ bạn không cần họ hoặc bạn nghĩ rằng không có phòng cho họ. Nấm mốc trong một giấc mơ cũng có thể cho thấy sự tăng trưởng tâm linh của bạn. Nếu mốc bị phá vỡ trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn có những ưu điểm mới của cuộc sống và chuẩn bị cho thành thạo mới.