Cha

Những ước mơ về một linh mục (và không phải là một thầy giảng) tượng trưng cho nghĩa vụ đạo Đức, hoặc đảm bảo rằng các nguyên tắc được theo sau. Bạn hoặc một tình huống trong cuộc sống của bạn có thể yêu cầu một ý thức mạnh mẽ hơn về kỷ luật, công lý, hoặc hành vi thích hợp. Một linh mục có thể là một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó trong cuộc sống của bạn là thú vị cho bạn trong hành vi bảo thủ hoặc tránh xa thói quen xấu hoặc tình huống.