Patio

Khi bạn ước mơ của sân, một giấc mơ như vậy cho thấy sự frankness của nó trong tình hình hướng đúng. Nếu bạn nhìn thấy những cánh cửa của sân mở, nó cho thấy những suy nghĩ centripetal. Nếu các cửa hiên được đóng lại, thì điều đó có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng để gặp những quan hệ khác của người khác. Các cửa hiên cũng cho thấy sự tăng trưởng tâm linh của bạn.