Màu sắc

Màu sắc được sử dụng trong những giấc mơ để phân loại niềm tin, cảm xúc và hành vi theo một số loại.