Pilar

Giấc mơ về trụ cột có nghĩa là bạn đang căn cứ ngay cả trong tình hình khó khăn nhất. Bạn có thể chịu đựng, ngay cả khi hoàn cảnh rất bất lợi. Có lẽ bạn đang được bao quanh bởi những người đang làm tất cả những gì họ có thể để bảo vệ bạn.