Tap

Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ bối cảnh hoặc bạn đang nhìn thấy một vòi nước, nó có nghĩa là cách bạn kiểm soát cảm xúc của bạn và những gì bạn cho phép để được thể hiện. Nó cũng có thể là dấu hiệu của nỗi buồn và trầm cảm. Nếu bạn không thể bật vòi, sau đó nó đại diện cho khả năng của bạn để tắt cảm xúc của bạn theo sẽ. Bạn có tự kiểm soát tuyệt vời. Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ ngữ cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy vòi rò rỉ, nó đặt ra vấn đề tình dục và các vấn đề.