Một mắt

Nếu bạn có một mắt trên một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy không có khả năng của bạn để trả các quan… Có lẽ bạn chỉ thấy một mặt của sự vật.