Bigamy

Ước mơ về bigamy có thể đại diện cho hai cam kết nghiêm trọng hoặc nghĩa vụ trong cuộc sống của bạn. Cảm xúc lập gia đình hoặc kết nối với hai tình huống quan trọng hoặc mối quan hệ. Tiêu cực, bigamy có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang bị đạo đức giả hoặc chơi cả hai mặt của tình hình. Hãy hứa hẹn với người khác, mà bạn không nên, bởi vì nó làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Nó cũng có thể là đại diện của một không có khả năng bị tổn hại nghiêm trọng với một dự án hoặc tình hình. Vấn đề, nhận được ưu tiên của bạn thẳng hoặc tôn trọng những gì là quan trong nhất trong cuộc sống của bạn.