Boi

Ước mơ về một tượng trưng cho quyền lực kiểm soát hoặc bị hạn chế. Bạn hoặc một người có quyền lực mà không có khả năng sử dụng nó cho bạn. Hãy mạnh mẽ, nhưng cũng được kiểm soát hoàn toàn bởi người khác. Tiêu cực, bạn có thể cảm thấy purposefully thực hiện hoặc không công bằng trở lại.