Đầu

Mơ ước và nhìn thấy một người đứng đầu được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là trí tuệ, trí tuệ, sự hiểu biết và hợp lý. Nó cũng có thể đại diện cho thành tích của bạn, tự hình ảnh và nhận thức của thế giới. Mơ rằng ai đó đang cố gắng để rip đầu của bạn ra cho thấy rằng nó rõ ràng là không nhìn thấy một tình huống hoặc vấn đề. Có lẽ bạn từ chối để xem sự thật. Bạn phải đối mặt với tình hình hoặc người, mặc dù đau đớn và khó chịu, mà bạn có thể cảm thấy trong khi làm như vậy.