Minefield

Ước mơ về một bãi mìn tượng trưng cho một nhu cầu gánh nặng để được chăm sóc. Một vấn đề nhạy cảm bạn cần phải bỏ qua nó một cách cẩn thận. Bạn có thể cảm thấy rằng một lỗi duy nhất hoặc từ không chính xác có thể làm trầm trọng thêm một vấn đề. Một bãi mìn cũng có thể là đại diện của một người hoặc tình huống mà bạn đang rất quan tâm về những lo ngại. Một bãi mìn cũng có thể đại diện cho cảm xúc mà ai đó là không thể xin vui lòng. Ngoài ra, một bãi mìn có thể gây ra một vấn đề nhạy cảm hoặc nhiều vấn đề mà bạn đang gặp phải cùng một lúc. Bạn có thể được quan tâm về cách giải quyết và xử lý các vấn đề của bạn. Một dấu hiệu mà bạn cần phải nhận được để tư vấn hoặc giúp đỡ.