Cho vay

Khi bạn cho vay một cái gì đó cho người khác, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy trách nhiệm và nhiệm vụ của bạn cho người khác. Giấc mơ cũng có thể cho thấy sự tốt lành đó là ở bạn. Nếu những người khác đã cho vay bạn tiền hoặc bất cứ điều gì khác, sau đó nó cho thấy sự phụ thuộc của bạn vào những người khác. Có lẽ giấc mơ gợi ý cho bạn được độc lập hơn và trở thành chịu trách nhiệm cho cuộc sống của riêng bạn.