Contador

Khi bạn mơ ước được một kế toán, nó có nghĩa là tính công bằng của bạn trong tình hình bạn đang ở vào lúc này. Điều này có nghĩa, rằng bạn đang nhìn lại, cố gắng để nhìn lại ở quá khứ và so sánh các trường hợp bạn được bao quanh bởi.