Tài khoản

Những ước mơ về các hóa đơn bạn phải trả tiền tượng trưng cho các nghĩa vụ, trách nhiệm, hoặc hứa hẹn bạn phải giữ. Những điều bạn có thể đã bị bỏ qua, hoặc không thích phải làm. Nó cũng có thể là đại diện của một cần phải trả lại một ưu hoặc hậu quả cho hành động của họ.