Tăm

Để tương tác với một tăm bông trong giấc mơ, nó có nghĩa là tinh thần không tinh khiết. Để xem một mẫu, khi bạn đang mơ ước, cho thấy vấn đề về tình cảm. Ngoài ra, tăm bông trong giấc mơ có thể gây ra vấn đề sức khỏe. Nếu bạn đang sử dụng tăm bông trong giấc mơ của bạn, sau đó giấc mơ này có tầm quan trọng của cẩn thận hơn. Ông gợi ý cho bạn có cơ hội có thể có trong chữa bệnh và thanh lọc chính mình.