Có vảy

Nếu bạn là một trong những người là Toothless trong một giấc mơ, sau đó nó có nghĩa là bạn không thể đạt được mục tiêu và mục tiêu của bạn. Có lẽ là bệnh, Thái độ này dẫn đến thất vọng. Nếu bạn ước mơ của những người khác bị Toothless, sau đó nó cho thấy cái ác xung quanh bạn và thiệt hại họ sẵn sàng làm.