Impaling

Khi bạn bị Impaled trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy chỉ ra sức mạnh đã được ở bạn. Bây giờ bạn có thể để cho anh ta đi. Có lẽ bạn không còn cảm thấy các giới hạn và có thể đi trước với lực lượng này rất lớn. Cố gắng chú ý đến phần cụ thể của cơ thể đã bị Impaled, vì nó sẽ cung cấp cho nhiều hơn đầu mối về giấc mơ và ý nghĩa của nó.