Gián điệp

Những ước mơ về gián điệp tượng trưng cho lương tâm của người khác khi họ không nhận ra nó. Bạn hoặc một người nào khác có thể được tư nhân kiểm tra những người khác hoặc thực hiện những gì họ đã làm khi họ không xung quanh. Bạn có thể đang cố gắng tìm ra những gì ai đó sẽ làm gì tiếp theo. Bí mật giữ một mắt trên một ai đó hoặc một cái gì đó. Wiretaro thậm chí không thể phản ánh như thế nào nosy nó là hoặc thậm chí điểm để sử dụng của họ của Internet cho nghiên cứu của một ai đó.