Hắt hơi

giấc mơ mà bạn hắt hơi, cho thấy dễ dàng trong cuộc sống vui tươi. Mặt khác, hắt hơi có thể là một đại diện của chữa bệnh tinh thần và sức mạnh tinh thần.