Tuổi

Ước mơ về tuổi thường phản ánh mức độ trưởng thành hoặc kinh nghiệm mà một người có trong một tình huống nhất định. Một tuổi trẻ điểm thiếu kinh nghiệm hoặc các tình huống mới. Một điểm tuổi cao cấp để có kinh nghiệm khía cạnh của bản thân. Tuổi của bạn trong một giấc mơ cũng có thể là một sự phản ánh như thế nào nhiệt tình hoặc chán bạn đang có một khu vực của cuộc sống của bạn. Số lượng tuổi của bạn cũng có thể biểu tượng. Xem phần chủ đề cho Putin ước mơ cho một cái nhìn sâu hơn về biểu tượng của con số.