Đảo ngược

Giấc mơ về một cái gì đó đảo ngược có thể đại diện hoàn toàn đối diện niềm tin hoặc cảm xúc bày tỏ. Một sự thay đổi hoàn toàn của ý kiến hoặc ý kiến.