Jubilee

Nếu bạn xem Jubilee trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy những nỗ lực dễ chịu. Giấc mơ cũng đại diện cho một khởi đầu mới.