Giới hạn

Khi bạn ước mơ biên giới, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những hạn chế trong cuộc sống của bạn. Bạn cảm thấy rằng bạn không có khả năng được những người bạn muốn được, vì áp lực bạn nhận được.