Drawbridge

Những ước mơ trên một drawbridge tượng trưng cho một sự thay đổi hoặc chuyển đổi đòi hỏi điều kiện để được hoàn hảo đầu tiên. Bạn hoặc người khác không thể tiến bộ hoặc làm điều gì đó khác nhau mà sẽ xảy ra một cái gì đó cần thiết đầu tiên. Ngoài ra, một cầu rút có thể phản ánh nhu cầu tình cảm, mà bạn phải buông hoặc mở với ai đó. Bạn có thể đã vẽ một đường hoặc trở thành ranh giới cho chính mình.