Chimera

Ai ước mơ của Chimera, biểu thị sự phức tạp của cảm xúc của họ. Cố gắng khám phá tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của bạn cho tình trạng hòa bình.