Killer

Khi bạn ước mơ bị giết, nó có nghĩa là tình hình tuyệt vọng, mà phải được thay đổi đáng kể. Có một số chi tiết, mà cần phải được giải quyết. Nếu bạn mơ ước của một ai đó bị giết, nó có nghĩa là bạn từ chối các thành phần nhỏ, mà có thể có vẻ không thích hợp, nhưng nó có rất nhiều tầm quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không tránh những chi tiết này bởi vì nó sẽ quan trọng rất nhiều trong tương lai.