Hỗ trợ

Khi bạn mơ ước cung cấp hỗ trợ cho ai đó, nó có nghĩa là có một người đang tìm kiếm sự giúp đỡ và bạn là một trong những người cần giúp đỡ họ. Nếu bạn nhận được một sự trợ giúp nhìn thấy, nó có nghĩa là bạn cần hỗ trợ từ một người nào đó trong một tình huống nhất định. Giấc mơ này là một dấu hiệu của cách mong manh và bạn đang do dự. Có những khu vực trong cuộc sống của bạn có thể được thay đổi và bạn có thể trở thành một người tự tin hơn.