Bandit

để có sự tương tác với bandit hoặc để xem hoặc ước mơ rằng bạn là một bandit, cho thấy cách thức hoặc hướng của tình dục nguyên thủy, nhân vật tình dục hoặc hiệu lực và gợi ý một số khả năng tham gia vào hoạt động tình dục và mong muốn Primal.