Im lặng

Nếu bạn mơ ước được đặc biệt im lặng, sau đó nó có nghĩa là bạn không thể bày tỏ những suy nghĩ hay cảm xúc của bạn. Bạn cảm thấy rằng có một rào cản mà không cho phép bạn bày tỏ cảm giác của bạn. Nếu người khác là im lặng, sau đó nó có nghĩa là bạn cảm thấy bị mất và không biết làm thế nào để đối phó với người cụ thể đó.