Tambourine

Những giấc mơ mà bạn đã thấy hoặc chơi Tambourine chỉ ảnh hưởng bạn có trong cuộc sống của bạn. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của bạn được thực hiện bởi bạn và không phải bởi những người khác hoặc hoàn cảnh, bởi vì bạn là một trong những người kiểm soát thế giới.