Topless

Nếu bạn đang topless trong một giấc mơ, sau đó là cách tiếp cận Fearless của bạn với cuộc sống. Bạn là người duy chỉ không ngại để có những rủi ro và cho thấy thậm chí nhiều hơn tính cách của bạn hơn bạn nên.