Bán

Nếu bạn bán một cái gì đó trong một giấc mơ, nó có thể cho thấy rằng bạn đang cố gắng để thoát khỏi những điều không cần thiết mà bạn có trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, giấc mơ có thể chỉ ra cuộc đấu tranh, để từ bỏ những thói quen cũ, ngày hoặc ý tưởng.